×
Immigration Processing to Be Suspended During Election day and the Jewish holiday of Passover    ||    Slowdown (Partial Strike) at the Border Control in Israel & Prevailing Wage for 2015- January 13, 2015    ||    Renouncement of Israeli Citizenship & 2015 Government Fees- January 4, 2015    ||    Termination of 30 Days Work Authorization (SEA) Pilot Program - December 23, 2014    ||    December Consulate Holidays - December 10, 2014    ||   

Home

זוהי אשרה המיועדת לאנשי מדיה, עיתונאים, אנשי רדיו וטלוויזיה, אנשי העזר והתמיכה הטכנית שלהם. כיום מחויבים באשרה זו גם אנשי מדיה הבאים לעבודה בארה"ב מספר ימים.

 

המאפיין את תת קטגוריה זו הינו כי את ההישגים לא ניתן למדוד על פי קריטריון אובייקטיבי או על פי ההכרה המקצועית והפרסום לו זכו. ניתן לבקש פטור מ Labor Certification על בסיס תרומה עתידית לחברה האמריקאית.

 

קטגוריה זו מיועדת לאנשים שמשקיעים בארה"ב השקעה מהותית אשר יוצרת כמות מינימלית מתבקשת של מקומות עבודה חדשים. עקב מעשי מירמה רבים קיימת חשדנות רבה סביב מבקשי אשרה זו.

 

אשרות מסוג A מיועדות לנציגים רשמיים. אשרת A-1 מיועדת לשגרירים, שרים ודיפלומטים בכירים. אשרת A-2 מיועדת לפקידים ממשלתיים אחרים, ושאשרת A-3 מיועדת לעוזרים בכירים.

 

זוהי האשרה הנפוצה והשימושית ביותר לביקורים קצרים בארה"ב למגוון רחב של צרכים. האשרה אינה מאפשרת לעבוד בארה"ב. בדר"כ ניתנת האשרה באופן המאפשר כניסה רב פעמית במהלך תקופה ארוכה למדי אשר מגיעה עד ל -10 שנים. האשרה כוללת למעשה שתי אשרות נפרדות אשר מונפקות כאשרה אחת: אשרת B-1, אשר מיועדת למקרים עסקיים, ואשרה B-2, המיועדת לתיירים.

 

אשרת D מיועדת לצוות של כלי טיס וכלי ושיט. לאחרונה נקבע כי אשרת D תונפק בקונסוליה, באופן אישי לכל איש צוות, ולא באופן קבוצתי בנמל הכניסה. זאת כדי שיהיה ניתן לבצע בדיקות ביטחוניות קפדניות גם ביחס לאנשי הצוות.

 

F-1 סטודנט

אשרה לסטודנט אקדמאי. האשרה תקיפה כל עוד הסטודנט לומד על פי המסלול אשר אושר תחילה על ידי מוסד הלימודים, בצירוף תקופת ההכשרה המעשית לאחר סיום הלימודים. הזכות לעבוד במהלך הלימודים מוגבלת לסטודנט ולא קיימת לבן זוג.

 

J-1 משתתף בתוכנית חילופין

אשרה המיועדת לאנשים המשתתפים בתוכנית חילופין כולל הכשרה תוך כדי עבודה כמו עובדי מלונאות ותעשיית האירוח, רופאים וכו'. קיימים סוגים רבים של אשרת J-1 , חלקם מיועדים לסטודנטים לתארים מתקדמים. אשרת J-1 מאפשרת לבן הזוג לבקש אישור עבודה מיוחד.

 

K אירוסים ובני זוג של אזרחים

קבוצת האשרות K מיועדת לאפשר כניסה זמנית לארוסים ולבני זוגם של אזרחי ארה"ב. כך מיועדת אשרת K-1 לארוסים של אזרחי ארה"ב, ואילו אשרת K-3 מיועדת לבני זוגם של אזרחי ארה"ב המחכים לאישור בקשה למעמד של תושב קבע.

 

L-1 מועבר בחברה עסקית

אשרת L-1 מיועדת המועברים ארה"ב במסגרת חברה רב לאומית. האשרה מתאימה גם למנהלים אשר מקבלים אשרת L-1A וגם לעובדים בעלי ידע ייחודי אשר מקבלים אשרת L-1B. בני זוג מקבלים אשרת L-2, אשר מאפשרת להם בקשה לאישור עבודה מיוחד (EAD – Employment Authorization Document).

 

O-1 בעל יכול יוצאת מהכלל

אשרת O-1 מיועדת לבעלי הישגים ייחודיים בתחומים כמו מדע, עסקים, בידור, אמנות וספורט. מאפשרת במקרים מסוימים הבאת עוזרים באשרת O-2 ובן/בת זוג וילדים באשרת O-3.

 

R-1 עובד בתחום הדת

אשרה המיועדת לעובדים בתחום הדת. מחייב קבלת חסות של גורם דתי ורקע אישי מתאים. ישים גם לגבי רבנים וחזנים, לגבי מורים לעברית, ואף לגבי אנשים שמהווים חלק מהשירותים הדתיים כמו שוחטים.

 

זוהי קטגוריית משנה לקבלת גרין קרד אשר פתוחה בפני אנשים מועטים אך בעלי רקע מקצועי איכותי במיוחד. קיים פטור מדרישת ה Labor Certification, ואף מאפשר הגשת בקשה לגרין קרד באופו עצמאי, ללא חסות של מעבוד אמריקאי.

 

קטגוריית משנה זו נועדה לפרופסורים וחוקרים בעלי הכרה בינלאומית שעבודתם צפוייה לתרום לרווחת החברה בארה"ב. קיים פטור מדרישת ה - Labor Certification.

 

קטגוריה נפוצה לקבלת גרין קרד. מחייבת הליך של Labor Certification.

 

תת קטגוריה המיועדת לבעלי תואר שני ושלישי. ניתן לבקש פטור מ Labor Certification על בסיס תרומה עתידית לחברה האמריקאית.

 

קטגוריית משנה זו מיועדת למנהלים בחברה רב לאומית. מהווה מעבר טבעי מאשרת L-1A. קטגוריית משנה זו פטורה אף היא מ Labor Certification.

 

קטגוריה המיועדת לעודים בתחום הדת. אין דרישה ל Labor Certification. מעבר טבעי מאשרת R-1.

 

JS turned off. Go to home page.

Site Style Changer

10 Predefined skins

You can easily replace font, background and color scheme.