×
Immigration Processing to Be Suspended During Election day and the Jewish holiday of Passover    ||    Slowdown (Partial Strike) at the Border Control in Israel & Prevailing Wage for 2015- January 13, 2015    ||    Renouncement of Israeli Citizenship & 2015 Government Fees- January 4, 2015    ||    Termination of 30 Days Work Authorization (SEA) Pilot Program - December 23, 2014    ||    December Consulate Holidays - December 10, 2014    ||   

Home

ביקור בישראל בזמן תהליך קבלת ויזת עבודה

מי שהגיש בקשה לקבלת אישור עבודה יכול לבקר בישראל למטרות עסקים (עבודה בישראל בזמן זה אסורה והיא אינה חוקית) מיום התחלת ההליך ועד רגע קבלת ההמלצה של יחידת הסמך (כאמור, שלב שני ושלישי, בקירוב 45 ימים לאחר הגשת הבקשה לקבלת אישור העבודה). מומלץ להמעיט בביקורים מסוג זה כל עוד התהליך לא הושלם, על מנת למנוע חשדות מצד השלטונות לגבי כוונות המבקש.

ישנן מספר מדינות אשר לאזרחיה אין צורך להגיש בקשה לקבלת ויזה מסוג ב/2. במידה ומגיש הבקשה אינו מאחת המדינות הנ"ל, את תהליך הגשת הבקשה לקבלת וויזה מסוג ב/2 יש להשלים מראש.

וויזה מסוג ב/1 תמיד חייבת להיות תואמת למשך הזמן המומלץ על פי מכתב ההמלצה של יחידת הסמך. וויזה המונפקת לבן/ת משפחה מלווה, בדרך כלל מקבלת המלצה לפרק זמן זהה. שימו לב כי משרד הפנים לא יאשר הנפקת וויזה לבן/ת משפחה מלווה אם, למשל, תהיה סיבה להאמין כי אותו בן/ת משפחה יועסק באופן לא חוקי.

בני משפחה מלווים אינם מורשים לעבוד בישראל, אלא אם הגישו בקשה נפרדת לקבלת אישור עבודה בהתאמה, על פי כל ההנחיות המצוינות מעלה.
רוב הוויזות מסוג ב/1 לא ניתנות להעברה, וניתנות לתקופה ראשונית בת שנה, עם אופציה להארכה עד מקסימום פרק זמן של חמש שנים ושלושה חודשים. בקשה להארכת אישור העבודה יש להגיש ע"י המעסיק, לפחות 90 יום לפני שפג תוקפה של הוויזה, וזאת על פי ההנחיות המצוינות מעלה.
חוק הכניסה לישראל (1952) וחוק העסקת עובדים זרים (1991) הם החוקים העיקריים על פי הם מאשרים ומנפיקים את הוויזות מסוג ב/1, אישורי כניסה והאזרחות בישראל. בחובת המעסיק לציית לחוקים אלו. מי שמעסיק עובד זר שאין בידיו וויזה מסוג ב/1 בתוקף, הינו עובר על החוק וצפוי לעונשים ואף לתקופת מאסר בפועל. מה גם כי כל מי שיימצא כעובד בישראל ללא וויזה ברת תוקף צפוי לגירוש מישראל כאשר כל ההוצאות הכספיות יוטלו על מעסיקו.

JS turned off. Go to home page.

Site Style Changer

10 Predefined skins

You can easily replace font, background and color scheme.