×
Immigration Processing to Be Suspended During Election day and the Jewish holiday of Passover    ||    Slowdown (Partial Strike) at the Border Control in Israel & Prevailing Wage for 2015- January 13, 2015    ||    Renouncement of Israeli Citizenship & 2015 Government Fees- January 4, 2015    ||    Termination of 30 Days Work Authorization (SEA) Pilot Program - December 23, 2014    ||    December Consulate Holidays - December 10, 2014    ||   

Home

מיסוי מומחים זרים

images 1   פרק זה נכתב בשיתוף רו"ח ועו"ד גיא רשטיק ממשרד רו"ח בייקר טילי  

 

1. העסקת עובדים זרים בישראל ומס הכנסה 

2. חשיפת ניכוי מס ומוסד קבע למעסיקים 

3. מס הכנסה בישראל לעובדים זרים 

4. חובת הדיווח והגשת דו"חות אישיים בישראל

4.1 סוגיות בביטוח לאומי  

4.2 רשימת נושאים לטיפול בהקשר של השלכות מס בגין העסקת זרים בישראל

 

1. העסקת עובדים זרים בישראל ומס הכנסה 

1. חובת מס בישראל - על מי מוטלת ובגין אילו הכנסות

מתוקף הסכמים בינלאומיים יש למדינה שבה מבצע אדם את עבודתו הזכות הראשונה להטיל מס על הכנסות עבודה שהפיק אותו אדם בשטחה. כלומר לישראל עומדת הזכות הראשונה להטיל מס על הכנסות שהפיק מעבודה בישראל כל אדם אשר שהה בשטחה. זכות זו עומדת למדינה החל מן מהיום הראשון לשהייתו של העובד בישראל.

פקודת מס הכנסה קובעת כי תושב ישראל חייב במס ישראלי על הכנסותיו מכל מקור שהוא, בעוד אדם שאינו תושב ישראל יהא חייב במס רק על הכנסות שאותן הפיק בישראל.

 

קביעת תושבות ישראלית

אדם אשר מרכז חייו נמצא בישראל נחשב תושב ישראל. הקריטריונים לקביעת מרכז החיים הם:

* קשרים משפחתיים, כלכליים וחברתיים עם ישראל.
* זמינות של בית קבוע בהתאם לצרכים של אותו אדם.
* נוכחות ומגורים בפועל של היחיד ומשפחתו.
* מקום העסקים הרגיל או מקום ההעסקה הקבוע ו/או מיקום נכסים והשקעות.
* פעילות חברתית - חברות בארגונים, התאחדויות ומוסדות.
* קביעת תושבות הינה קריטריון מצטבר.

 

חזקות המתייחסות לימי שהייה בישראל
חזקות אלו קובעות שאם אחת מהדרישות להלן מתמלאת, חזקה כי מרכז החיים של אותו אדם הינו ישראל, ולכן ייחשב אותו אדם – לצורכי מס – כתושב ישראל.

* נוכח בישראל במשך לפחות 183 יום בשנת המס.

* נוכח בישראל במשך לפחות 30 יום בשנת המס, וסך תקופת נוכחותו בישראל בשנת המס ובשנתיים הקודמות לה עולה על 425 יום.

בשנת השהייה הראשונה בישראל החזקה הרלוונטית לעניין עובדים זרים הינה זו שמתייחסת לשהייה מעל 183 יום בשנת המס.

 

בדרך כלל נקבע מרכז האינטרסים של אדם ספציפי תוך מבט היקפי על מכלול הזיקות האישיות ,החברתיות והכלכליות לישראל ולא לפי גורם בודד זה או אחר. ניתן להגיש ערעור לקביעת מרכז חיים לפי חזקות אלו ולנסות להוכיח כי לא קיימות זיקות רבות לישראל ולכן מרכז החיים של העובד הוא בחו"ל. במקרה זה נטל ההוכחה הינו על מגיש הערעור.

אדם המבצע עבודה בישראל יהיה חייב במס על ההכנסות שאותן יפיק החל מן היום הראשון לעבודתו בישראל. אם אותו אדם נחשב תושב ישראלי, תחול חובת המס גם על הכנסותיו מכל מקור שהוא, ולא רק על ההכנסות שאותן הפיק בישראל.

 


2. אמנות מס בינלאומיות
 
אמנה למניעת מיסוי כפול נחתמת כדי למנוע מיסוי כפול בארץ היעד והמקור במקרים שבהם חוקי המס המקומיים של שתי המדינות קובעים שהעובד הינו תושב של אותה מדינה לצורכי מס. בהתאם לכך נקבעו כללים בין מדינת היעד למדינת המקור על מנת לבחון ולהכריע לגבי מקום התושבות של העובד. כל כלל נבדק בנפרד ובסדר מסוים. אם הוכרעה התושבות לפי הסעיף הראשון, אין צורך להמשיך ולבדוק תושבות העובד לפי שאר המבחנים.

בדוגמה שלהלן מוצגים סעיפי האמנה שחתמה ישראל עם ארה"ב. באמנות אחרות יכולים המבחנים להופיע בסדר שונה או בניסוח אחר. יש להיוועץ עם מומחה מס המתמחה בניוד עובדים לגבי האמנה הרלוונטית למדינת האם של העובד, כדי לוודא מה סדר הופעת הסעיפים וניסוחם.

מבחני התושבות כפי שמופיעים באמנה מול ארה"ב:

בית קבע – יחיד ייחשב תושב של מדינה אחת שבה הוא מחזיק את בית הקבע שלו. אם יש לו בית קבע בשתי המדינות ,או באף לא אחת משתי המדינות, ייבדק הכלל הבא.

מרכז החיים – אדם ייחשב תושב של המדינה שבה יש לו יחסים אישיים וכלכליים הדוקים. אם אין אפשרות לקבוע מרכז חיים על פי כלל זה, ייבדק הכלל הבא.

היכן היחיד נוהג לגור – יחיד ייחשב תושב המדינה שבה הוא נוהג לגור. אם הוא נוהג לגור בדרך כלל בשתי המדינות, או באף לא אחת מהמדינות, ייבדק הכלל הבא.

אזרחות – אדם ייחשב תושב של המדינה שהוא אזרח שלה. אם יש לו אזרחות כפולה בשתי המדינות, ייבדק הכלל הבא.

הסכמה הדדית – אדם ייחשב תושב של מדינה בהתאם להסכמה ההדדית של השלטונות בשתי המדינות.

 

דין האמנה גובר על הדין הפנימי של המדינות המתקשרות, ובדרך כלל פשוט יותר להוכיח תושבות לפי אמנה מאשר לפי הדין הפנימי של המדינות.

הנוהג הבינלאומי קובע כי הזכות הראשונית להטיל מס על הכנסת העבודה של היחיד במשך תקופת עבודתו בישראל הינה של ישראל (זכות ראשונית למדינת היעד). אם העובד ייחשב כתושב מדינת המקור לצורכי מס, יכול לחול עליו מס בארץ המקור וכך ייחשף למיסוי כפול.

סעיף חשוב נוסף באמנות המס הינו הסעיף העוסק בנושא "סוכן תלוי" (אשר תלוי משפטית ומסחרית בתושב חוץ. לדוגמה: שכיר). סעיף זה מאפשר פטור ממס על הכנסות העבודה של העובד במדינת היעד אם מתקיימים תנאים מספר בתקופת שהותו במדינת היעד (לדוגמה: סעיף 17 באמנת ארה"ב-ישראל). מאחר שניסוח התנאים שונה בכל אמנה, יש להיוועץ עם מומחה מס בתחום הרילוקיישן כדי לוודא עמידה בתנאי הפטור הבינלאומי לרילוקיישן, לגבי ניסוח הסעיפים באמנה שנחתמה בין מדינת המקור ובין מדינת היעד. דוגמה לתנאים המצטברים לצורך קבלת הפטור:

 

1. העובד תושב מדינת המקור.
2. העובד שהה במדינת היעד תקופה שאינה עולה על 183 יום בשנת המס.
3. נטל שכר העובד הינו על מעביד במדינת המקור.
4. עבודתו של היחיד אינה יוצרת מוסד קבע למעסיק במדינת היעד.

במידה שאכן קיים סעיף זה באמנה הרלוונטית הספציפית, כי אז ניתן לעשות בו שימוש לצורך קבלת פטור. זאת בעיקר בשנה הראשונה לשהותו של העובד בישראל.

  

.2 חשיפת ניכוי מס ומוסד קבע למעסיקים

א. ניכוי מס במקור

על הכנסה חייבת במס המשולמת לתושב חוץ חלה חובת ניכוי מס במקור, בדומה להכנסה המשולמת לתושב ישראל. אם הכנסת העובד הופקה בישראל, חלה חובה על המעביד לנכות מס במקור מהכנסת העובד, גם אם מדובר במעביד זר. הפרת חובה זו על ידי המעביד הינה עבירה פלילית.

אם העובד מועסק על ידי מעביד זר בישראל, על המעביד לפתוח תיק ניכויים בביטוח לאומי ובמס הכנסה ובכל חודש לנכות מס בהתאם לחוק בישראל ולהעבירו לשלטונות.

באין חובה מפורשת של ניכוי מס במקור, יש חובה חוקית לנכות במקור מס בשיעור של 25% מן ההכנסה, זאת ביחס לסכומים המשולמים לנישומים יחידים.

בנוסף קיים היטל מעסיקים על עובדים זרים בשיעור 10%-20% בהתאם לענף, אך הוא חל רק על עובד זר אשר משכורתו אינה עולה על כפל השכר הממוצע במשק לחודש (דהיינו פחות מ-17,238 ש"ח). לעניין זרים מומחי חוץ ומרצים אורחים, המשכורות המקובלות עולות בדרך כלל על סכום זה, כך שההיטל לא חל על מעסיקם. הגדרת עובד זר לצורך החלת החובה הינה: מי שאינו אזרח או תושב ישראל. נוסף לכך פטורים מהיטל זה גם עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ.

 

ב. מוסד קבע

קיימת חשיפת מס נוספת בישראל למעסיק זר ששולח עובד שלו לעבוד בישראל. במסגרת עבודתו בישראל יכול אותו עובד ליצור לחברה הזרה מוסד קבע בישראל. אם נקבע כי אכן נוצר לחברה הזרה מוסד קבע בישראל, יוטל על מוסד הקבע מס חברות ישראלי בגין רווחים הקשורים לאותו מוסד הקבע.

הגדרת מוסד קבע – מקום עסקים קבוע שקיומו במדינה מסוימת בבעלות של תושב חוץ לגבי אותה מדינה (משרד, בית חרושת, סניף).

סוגי מוסד קבע:
1. פעילות עסקית שמתנהלת על בסיס קבוע.
2. פרויקט בינוי או הרכבה באתר בנייה שמתקיים במשך תקופה מסוימת.
3. עבודת סוכנים תלויים.

עובדים שנשלחים לארץ מטעם מעביד זר יכולים במסגרת תפקידם להיחשב כסוכנים תלויים של המעסיק (תלויים משפטית ומסחרית בתושב החוץ ואינם נושאים בנטל הסיכון העסקי). זאת אם יש להם לדוגמה סמכות לקשור את המעסיק תושב החוץ בהסכמים שהם ליבת העסק, והם עושים שימוש בסמכות זו באופן רגיל. כך למשל, עובדים בכירים של חברה תושבת חוץ שנשלחו לישראל בתפקיד ניהולי, או שיש להם הסמכות לבצע פעולות המשפיעות באופן ניכר על תוצאותיה של החברה, יכולים בנקל ליצור מוסד קבע לחברה בכך שהם משמשים כ"זרוע ארוכה" של החברה תושבת חוץ.

מומלץ להיוועץ במומחה למיסוי בינלאומי לצורך הערכת החשיפה והדרכים האפשריות לצמצומה

  

3. מס הכנסה בישראל לעובדים זרים

עובדים בישראל, למעט אלה המוגדרים בחוק כעיתונאי חוץ ומומחים מאושרים, יחויבו במס על הכנסות העבודה שלהם על פי שיעורי מדרגות המס השנתיות הרגילות לפי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה.
על המעסיקים קמה חובת תשלום היטל עובדים זרים שנעה בין 10%-20% בהתאם לענף. יחד עם זאת, הוחרגו מחובת התשלום עובדים זרים המועסקים במתן טיפול סיעודי, עיתונאי וספורטאי חוץ ונקבעה תקרת הכנסה שמעליה אין חובת תשלום היטל השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק (17,238 ₪ בשנת 2012).

בדומה לתושב ישראלי, עובד זר זכאי לנקודות זיכוי ממס – 2.25 נקודות לגבר ו-2.75 נקודות לאישה ולא יותרו לו ניכוי הוצאות שהייה.

חוקי ותקנות המס בישראל הגדירו הטבות מס, ניכויים ומדרגות מס לעובדים בישראל לפי השתייכות לאחת מהקבוצות המפורטות להלן:
א. מרצה אורח או מומחה חוץ.
ב. מומחה מאושר.
ג. עיתונאי חוץ.
ד. ספורטאי חוץ.

כדאי ללמוד על השלכות המס הקשורות לכל אחת מקבוצות אלו לפני הגעת העובד לישראל, ולקבוע על פי אופי השליחות, צרכים עסקיים של המעביד, תקופת השליחות, תקציב וסוגיות תושבות העובד לאיזו קבוצה ניתן לשייכו. במקביל יש להתאים את אשרת העבודה להגדרתו לפי פקודת או תקנות מס הכנסה, על מנת שיעמוד בתנאים לקבלת הטבות המס האופייניות לקבוצה שאליה הוא משתייך.

א. מרצה אורח או מומחה חוץ

"מרצה אורח" הוא פרופסור או מרה תושב חוץ שהוזמן מחוץ לישראל ומקבל תמורה עבור הוראה או מחקר במוסד להשכלה גבוהה בישראל.
עובד תושב חוץ ייחשב כ"מומחה חוץ" אם נתקיימו לגביו כל אלה:

1- הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאינו קבלן כח אדם כדי לתת שירות בתחום שיש לו מומחיות ייחודית.
2- הוא שוהה בישראל או בשטחי הרש"פ כדין.
3- בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
4- בעד שירותו בתחום מומחיותו שולם לו שכר בסכום העולה על13,100 ש"ח לחודש (נכון ל-2013) ונוכה ממנו מס במקור כדין.

במהלך 12 החודשים הראשונים של שהייתו יהיו מרצה אורח או מומחה חוץ זכאים לנכות מהכנסותיהם בעד הוראה, מחקר או מתן שירות את ההוצאות הבאות:

1- הוצאות לינה בבתי מלון או דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל בתנאי הגשת מסמכים או קבלות לאימות אותן הוצאות
2- סכום שלא יעלה על 320 ש"ח בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל - ללא קבלות.

 

ב. מומחה מאושר

לפי חוק עידוד השקעות הון "מומחה מאושר" הוא מי שהוזמן בהיותו תושב-חוץ בידי מפעל, בהסכמת המנהל, לעבוד במפעל כמומחה, שעבודתו עשויה לסייע להשגתה של מטרת חוק זה, והוא לא היה לפני כן תושב ישראל.
שיעור המס על הכנסתו של מומחה מאושר שמקורה בעבודה שלמענה הוזמן, לא יעלה על 25% מאותה הכנסה למשך 3 שנים עם אפשרות הארכה ל-5 שנים נוספות באישור המינהלה.

 

ג. עיתונאי חוץ

עיתונאי חוץ מוגדר כתושב חוץ הרשום בהתאגדות עיתונאי החוץ בישראל, שהגיע לישראל כדי לעסוק בעבודה עיתונאית, והכנסתו מעבודה עיתונאית מתקבלת מתושב חוץ..

עיתונאי חוץ רשאי לנכות מהכנסתו מעבודה עיתונאית את ההוצאות הבאות:

1- הוצאות לינה בבתי מלון או דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל בתנאי הגשת מסמכים או קבלות לאימות אותן הוצאות.

2- סכום שלא יעלה על 320 ש"ח בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל - ללא קבלות.

עיתונאי חוץ ששהה מחוץ לישראל בשנת המס תקופה מצטברת העולה על 30 ימים, יהא רשאי לנכות רק חלק מן ההוצאות הללו, כיחס התקופה שבה שהה בישראל בשנת המס, לכל שנת מס.

על הכנסתו החייבת של עיתונאי חוץ מעבודה עיתונאית בישראל יחול מס סופי בשיעור של 25%.

הוראות אלו לא יחולו על הכנסה מעבודה עיתונאית של עיתונאי חוץ שהופקה לאחר שהפיק בישראל הכנסה כאמור במשך למעלה מ-36 חודשים.

 

ד. ספורטאי חוץ

ספורטאי חוץ הינו תושב חוץ שהגיע לישראל על מנת לעסוק בספורט (באופן סדיר באגודת ספורט או מועדון ספורט ישראלי).

ספורטאי חוץ רשאי לנכות מהכנסתו מעיסוק בספורט את ההוצאות הבאות:

1- הוצאות לינה בבתי מלון או דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל בתנאי הגשת מסמכים או קבלות לאימות אותן הוצאות.
2- סכום שלא יעלה על 320 ש"ח בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל - ללא קבלות.

ספורטאי חוץ ששהה מחוץ לישראל בשנת המס תקופה מצטברת העולה על 30 ימים, יהא רשאי לנכות רק חלק מן ההוצאות הללו, כיחס התקופה שבה שהה בישראל בשנת המס, לכל שנת מס.

על הכנסתו החייבת של ספורטאי חוץ מעיסוק בספורט בישראל יחול מס סופי בשיעור של 25%.

הוראות אלו יחולו רק על הכנסה מעיסוק בספורט של ספורטאי חוץ שהופקה במשך 48 החודשים הראשונים לשהייתו בישראל.

 
4. חובת הדיווח והגשת דו"חות אישיים בישראל

בישראל חלה חובת דיווח על תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בשנת המס או על אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין. בתקנות מס הכנסה ניתן פטור מהגשת דו"ח מס לחלק גדול מהנישומים. הפטורים הללו חלים בין היתר על יחידים תושבי ישראל שנוכה מהכנסתם מס במקור. במקרה של תושב חוץ שמשכורתו משולמת מחו"ל ולא נוכה ממנה מס במקור, תחול חובת הדיווח על העובד בישראל.

כדוגמה להכנסות פטורות על פי התקנות ניתו להביא הכנסה מתחת לתקרה מסוימת שממנה נוכה בפועל מס במקור, דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים, (בתנאים מסוימים) הכנסת חוץ וקצבת חוץ מתחת לתקרה מסוימת, הכנסות מרובות או מניע וכו'.

בהתאם לרפורמה במס וכיוון שהכנסת עבודה מחו"ל יכולה, במקרים מסוימים, להיות פטורה מניכוי מס בישראל. חובת הגשת דו"חות בישראל תלויה במצב התושבות. תושבי ישראל שהכנסותיהם אינן נתונות לניכוי מס בישראל, נדרשים למלא ולהגיש דו"ח מס שנתי על הכנסותיהם.

אדם שנדרש לדווח לשלטונות המס חייב להגיש את הדיווח עד 30 באפריל של השנה שאחרי שנת הדיווח. אם הוא מיוצג על ידי משרד רואה חשבון, אפשר להגיש את הדיווח עד 31 במאי.

  

.4.1 סוגיות בביטוח לאומי 

עובד זר בישראל יחויב בתשלום חלקי מוקטן למוסד לביטוח לאומי. תמורת התשלום יינתן לעובד כיסוי מוגבל הכולל פשיטת רגל, תאונת עבודה ואמהות בלבד.

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק ישלם המעסיק 0.49% והעובד 0.04% ומחלק השכר שגבוה מ-60% מהשכר הממוצע במשק ישלם המעסיק 1.69% והעובד 0.87%.

תשלום לפי הדין הפנימי יכול לגרור כפל מס בהיעדר אמנה. לדוגמה במקרה של העסקת עובד אמריקני בישראל, וזאת מאחר שלא נחתמה אמנת ביטוח לאומי בין ישראל לארה"ב.

על מנת למנוע או לצמצם חשיפה לכפל מס לעובד ולמעביד, ישראל חתמה על אמנות בינלאומיות עם מדינות אחרות בעניין ביטוח לאומי. אמנות ביטוח לאומי נחתמו עם המדינות הבאות: קנדה, אוסטריה, בלגיה, פינלנד, צרפת, גרמניה, איטליה, שבדיה, שווייץ, אנגליה, אורוגוואי, הולנד ופולין.

הכיסויים הכלולים בהסכמים שונים בין אמנה לאמנה:

כיסויים צרים: כולל ביטוח נפגעי עבודה ומחלות מקצוע (לדוגמה: פולין).
כיסויים רחבים: כל הכיסויים הרשומים לעיל (לדוגמה: שבדיה).

על מנת לשמור על המשכיות הכיסויים של העובד במסגרת הביטוח הלאומי במדינת המקור, מעסיקים זרים רבים ממשיכים לשלם לעובד דרך מערכת השכר בחו"ל. במידה שנחתמה אמנת מס בין מדינת האם לבין מדינת ישראל, על מנת למנוע חשיפת מעביד לניכוי במקור של מסי ביטוח לאומי בישראל וכדי לצמצם כפל מס, יש להחיל את אמנת המס שחתומה בין המדינות.

לצורך החלת האמנה יש לפנות למוסד לביטוח הלאומי ולהגיש בקשה לפטור מתשלום ביטוח לאומי בישראל.

במידה שהאמנה אינה מביאה לפתרון מלא (במקרה של שכר מפוצל המתקבל ממדינת היעד והמקור) ניתן לפנות לרשויות המקומיות בשתי המדינות על מנת להגיע להכרעה.

 
.4.2 רשימת נושאים לטיפול בהקשר של השלכות מס בגין העסקת זרים בישראל


1. ייעוץ מס ברמת החברה: חשיפות מס כגון ניכוי במקור ומוסד קבע, קבלת החלטות בנוגע להצבת העובד כעובד של מעסיק זר או ישראלי, קבלת החלטות לגבי מבנה השכר כך שעלות המעביד תצומצם תוך שמירה על שכר נטו רצוי לעובד.

2. ייעוץ מס ברמת העובד: ייעוץ אישי בנושא חובות מס הכנסה, ביטוח לאומי, חובת דיווח, השלכות מס בנושא אופציות שהוענקו לעובד בחו"ל וימומשו בזמן שהייתו בישראל, ואלו שיוענקו לו בתקופת שהותו בארץ.

3. שירותי ניכוי מס במקור: יש לוודא ניכוי במקור חודשי בישראל. אם עובד מועסק על ידי מעסיק זר, יש להתאים את ההכנסה הזרה להכנסה חייבת בארץ תוך שימוש בתקנות המס המפורטות לעיל, להפיק תלוש מס בארץ ולהעביר מסים כנדרש לשלטונות. יש להתייעץ עם מומחה מס לרילוקיישן כדי למנוע כפל מס במדינת המקור ובישראל.

 

 

 

JS turned off. Go to home page.

Site Style Changer

10 Predefined skins

You can easily replace font, background and color scheme.