×
Immigration Processing to Be Suspended During Election day and the Jewish holiday of Passover    ||    Slowdown (Partial Strike) at the Border Control in Israel & Prevailing Wage for 2015- January 13, 2015    ||    Renouncement of Israeli Citizenship & 2015 Government Fees- January 4, 2015    ||    Termination of 30 Days Work Authorization (SEA) Pilot Program - December 23, 2014    ||    December Consulate Holidays - December 10, 2014    ||   

Home

אשרת עבודה מסוג ב-1 עבור עיתונאי זר

על מנת לאפשר העסקתם של עיתונאים זרים בישראל באופן חוקי, עליהם יהיה להיכנס לישראל במסגרת אשרת תייר, להגיש בקשה לקבלת תעודת עיתונאי זמנית מאת לשכת העיתונות הממשלתית (להלן: "לע"מ"), ולאחר מכן לפנות בבקשה לקבלת אשרת עבודה ב1/ ממשרד הפנים.


תיאור התהליך:


1. ראשית, על העיתונאי הזר להיכנס לישראל כתייר ולקבל אשרת תייר (B-2) לתקופה של שלושה חודשים.
2. עם כניסתו לישראל על סוכנות הידיעות של העיתונאי הזר להגיש בקשה ללע"מ לצורך קבלת תעודת עיתונאי זמנית. הן המבקש והן סוכנות הידיעות נדרשים לחתום על הבקשה.
3. בנוסף לקבלת תעודת עיתונאי זמנית, לע"מ תספק לעיתונאי הזר מכתב המלצה הממוען למשרד הפנים להנפקת אשרת עבודה ב-1 עבורו.
4. בשלב הבא יידרש העיתונאי הזר לפנות למשרד הפנים בבקשה לקבלת אשרת עבודה ב-1, זאת מכוח מכתב ההמלצה שניתן לו מלע"מ. תהליך משוער לאישור הבקשה הינו עד 10 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה.
5. משך התהליך הכולל הינו 2-3 שבועות מיום כניסתו של העיתונאי הזר לישראל.


הערות מיוחדות:


ניתן לצרף בני משפחה.
יש לשלם עמלות ממשלתיות בסיסיות.
אין דרישה לגובה השכר אשר ישולם לעיתונאי הזר.
אין דרישות להסדרת דיור הולם.
אין הגבלה על הארכת האשרה ב-1.

חשוב: עבודה בישראל לכל תקופה ללא היתר ואשרת ב-1 בדרכון המומחה הזר מהווה עבירה פלילית. המעסיק ומנהלים במסגרתו יהיו צפוי לענישה פלילית וקנסות והמומחה צפוי להיות מגורש מישראל, ללא יכולת לשוב בתקופה של 10 שנים.

JS turned off. Go to home page.

Site Style Changer

10 Predefined skins

You can easily replace font, background and color scheme.